HANDELSBETINGELSER

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

(SLUTKUNDE-VILKÅR 2018)

 

1 ANVENDELSESOMRÅDE

Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse for enhver levering mellem parterne inden for EU, medmindre betingelserne fraviges ved skriftlig aftale.

2 TILBUD

Stk. 1. Tilbud er bindende for sælger 30 dage fra datoen for tilbuddets datering, medmindre anden periode er anført.

Stk. 2. Tilbuddet skal accepteres skriftligt af køber.

3 TEKNISK DOKUMENTATION

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister m.v., er vejledende.

Stk. 2. Al teknisk dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.

Stk. 3. Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.

4 TRANSPORT OG LEVERING

Stk. 1. NSAB 2015 gælder for al transport af varer af eller på vegne af og levering fra sælger.

Stk. 2. Dette indebærer, at der ved synlige skader på emballage eller gods straks og skriftligt skal reklameres over for transportøren ved påtegning af fragtbrevet om skadens omfang. Ved ikke umiddelbart synbare skader på varer skal den skriftlige reklamation være sælger i hænde senest 3 døgn fra leveringen har fundet sted.

5 PRISER- OG BETALINGSBETINGELSER

Stk. 1. Betalingsbetingelserne fremgår af den enkelte faktura.

Stk. 2. Betaler køber ikke rettidigt beregnes morarenter af den til enhver til værende gæld fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter efter renteloven, hvilket pr. 1. marts 2013 er den af nationalbanken per seneste 1. januar eller 1. juli fastsatte udlånsrente plus 8 %.

Stk. 3. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtigelse er sælgers forretningssted medmindre andet er angivet på fakturaen.

Stk. 4. Køber er forpligtet til at foretage betaling til sælger i henhold til faktura, som om levering var sket til aftalt tid, såfremt levering er udskudt som følge af købers forhold.

Stk. 5. Sælger forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af væsentlige ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, arbejdslønninger, transport-omkostninger, toldsatser samt ved statsindgreb eller andre forhold, som sælger ikke er herre over, jf. i øvrigt de i § 10 nævnte begivenheder.

6 EJENDOMSFORBEHOLD

Stk. 1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af eventuelt påløbne renter og omkostninger.

Stk. 2. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

7 FORSINKELSE

Stk. 1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet idriftsætnings-tidspunkt fastsat efter bedste skøn.

Stk. 2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leverings- eller idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han give køber meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt.

Stk. 3. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne.

Stk. 4. Begge parter er berettiget til at annullere aftalen, såfremt forsinkelsen overskrider 2 måneder.

8 GARANTI BESTEMMELSER

Stk. 1. Sælger giver 1 års funktionsgaranti, såfremt det kan dokumenteres, at det leverede er monteret og anvendt i overensstemmelse med sælger eller producentens forskrifter og det lovpligtige serviceeftersyn er udført. Garantien udføres inden for normal arbejdstid. Indgår der brugte dele i leverancen, er disse ikke omfattet af garantien, ligesom der ikke ydes garanti på bestående anlæg og komponenter.

Stk. 2. Garantiperioden er gældende fra leveringsdatoen for styksalg og fra overdragelsesdagen ved leverancer monteret og installeret af sælger eller en af sælger anvist underleverandør. Såfremt anlægget ibrugtages helt eller delvist af kunden forud for overdragelsesdagen er garantiperioden gældende fra denne dato.

Stk. 3. For salg af reservedele eller tilbehør gælder 1 års garanti, såfremt det kan dokumenteres, at det leverede er monteret og anvendt i overensstemmelse med sælgers eller producentens forskrifter og at vedligeholdelse eller reparation er udført af sælger eller en af sælger anvist virksomhed.

Stk. 4. Garantien i stk. 1 og 3 gælder ikke: Pærer, lysstofrør, tætningslister, filtre, pakninger, relæer, sikringer, glas, og øvrige sliddele, reparationsarbejde uden for normal arbejdstid samt alle offentlige afgifter forbundet med udførelsen af garantiarbejder eller reparationer.

Stk. 5. For Grønland, Færøerne og Island gives udelukkende komponentgaranti i et år med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Stk. 6. Såfremt kunden eksporterer det købte produkt eller varer til andet land bortfalder alle forpligtigelser vedrørende garanti og udbedring af fejl og mangler med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem sælger og køber forud for leverancen.

Stk. 7. Undtaget fra stk. 1 er køb af demo-modeller eller brugte enheder. Alle demo-modeller og brugte enheder sælges som beset.

9 ANSVARSBEGRÆNSNING OG PRODUKTANSVAR

Stk. 1. Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Stk. 2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Stk. 3. Sælger kan ikke pålægges at erstatte sekundære varetab samt indirekte tab forårsaget af mangler ved salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance eller tab forårsaget af udsivning af kølemiddel, herunder er sælger ikke forpligtet til at foretage genopfyldning af drivmiddel. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader som skyldes simpel uagtsomhed hos sælgeren.

Stk. 4. Køber skal holde sælger skadesløs, såfremt sælger pålægges ansvar over for tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger.

Stk. 5. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet over for deres forsikringsselskaber.

Stk. 6. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

10 ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

11 KØBERS FORSIKRINGSPLIGT

Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra sælger til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (Allrisk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted.

Stk. 2. Indtil betaling er sket, har sælger til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 1 er opfyldt.

12 TILLADELSER

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

13 SÆRLIGT OM MONTAGE

Stk. 1. Nærværende bestemmelse gælder, såfremt montering omfattet af købsaftalen.

Stk. 2. Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre Leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse.

Stk. 3. Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil

Stk. 4. Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i stk. 2-3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører, skal dækkes af køber.

Stk. 5. Eventuelle arbejder som følge af, at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.

Stk. 6. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

14 BORTSKAFFELSE

Stk. 1. Sælgers ansvar og forpligtelser i h.t. miljøbeskyttelseslovens § 9j, eller hvad der måtte træde i stedet for denne bestemmelse, i relation til leveret elektrisk eller elektronisk udstyr, overtages af køber, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

15 LOVVALG OG VÆRNETING

Stk. 1. Aftalen er underkastet dansk ret.

Stk. 2. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.