CO2 ANLÆG

TIL BÅDE KØLING & OPVARMNING

CO2 ANLÆG

CO2’ENS TERMODYNAMISKE EGENSKABER GØR GASARTEN IDEEL TIL PROCESSER HVOR DER ER BEHOV FOR BÅDE KØLING OG OPVARMING.

CO2 i dag er et anerkendt kølemedie i mange brancher. Industrien kan således få de samme driftsmæssige og miljømæssige fordele som supermarkederne har draget nytte af i fl ere år. Stort set alle opgaver kan løftes med en CO2-løsning. CO2’ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til varmegenvinding. Derfor er CO2-anlæg velegnede til køleopgaver, hvor der samtidigt er behov for opvarmning inden for samme matrikel. I dag kan et CO2-kølean-læg yde kapaciteter fra 1 kW op til ca. 500 kW. Når der er behov for endnu højere kapacite-ter, løses det ved at koble fl ere maskinanlæg sammen. I dag opererer mange anlæg med 120 bar på højtrykssiden og tendensen går i retningen af endnu højere tryk og dermed en endnu bedre udnyttelse af energien til op-varmning.

Varmegenvinding op til 98%
Med et CO2-kølanlæg kan der i transkritisk drift udvindes rigtig meget energi pr. cirku-leret kølemiddel. Det skyldes CO2’ens ter-modynamiske egenskaber ved høje tryk. Det høje tryk resulterer i høje temperaturer, der via varmegenvinding kan sikre høje fremløb-stemperaturer på vandkredsen. I traditionelle CO2-køleanlæg udvinder man udelukkende ”overhedningsvarmen” som i de fl este køle-kredse kun svarer til 25-50% af den totale varmemængde.

Kontakt os på telefon 6988 4858 for at høre mere om de løsninger, der matcher dit kølebehov.

Kontakt vores dygtige team

REFERENCER

Kvickly Varde

SuperBrugsen Broager

SuperBrugsen Esbjerg